• Giới Thiệu

  Home » TẦM NHÌN – SỨ MỆNH
  08-06-2022

  TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

  Lẽ sống:

  Xây dựng doanh nghiệp với sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chất lượng cao để phục vụ khách hàng, đồng thời tạo ra môi trường làm việc giúp nhân sự tiến bộ mỗi ngày.

  Tầm nhìn: 

  Đóng góp 1000 doanh chủ vào làn sóng người Việt Nam khởi nghiệp kinh doanh toàn cầu.

  Mục tiêu ngắn hạn – năm 2025:

  • Chuyển giao 7 sự giàu toàn diện cùng kiến thức về Transformer, Influencer và quy trình ở cấp độ phân tử đến 500 anh em cùng sứ mệnh học tập

  Mục tiêu trung hạnnăm 2027:

  • Cộng đồng THG có 200 doanh nhân toàn cầu và 700 nhân sự sở hữu 7 sự giàu toàn diện

  Mục tiêu dài hạn – năm 2029:

  • Cộng đồng K Group có 1000 Lãnh đạo sở hữu 7 sự giàu toàn diện và năng lực doanh nhân toàn cầu.

  Sứ mệnh:

  “Mang nền văn hóa và tinh hoa dân tộc Việt Nam ra Thế Giới”